دقت محاسبات : 3± دقیقه

ا ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ی ، همه
طاقانک - ایران (Iran, Taqanak)
طالب آباد - ایران (Iran, Talebabad)
طالخونچه - ایران (Iran, Talkhooncheh)
طالقان - ایران (Iran, Taleghan)
طاهرگوراب - ایران (Iran, Taher Gorab)
طاهری - ایران (Iran, Taheri)
طایقان - ایران (Iran, Tayqan)
طبس - ایران (Iran, Tabas)
طبس مسینا - ایران (Iran, Tabas Masina)
طبل - ایران (Iran, Tabl)
طرابزون - ترکیه (Turkey, Trabzon)
طرابلس - لبنان (Lebanon, Tripoli)
طرابلس - لیبی (Libya, Tripoli)
طرزم - ایران (Iran, Tarzam)
طرطوس - سوریه (Syria, Tartouss)
طرق رود - ایران (Iran, Targhrood)
طرقبه - ایران (Iran, Torghabeh)
طرود - ایران (Iran, Torud)
طغرل جرد - ایران (Iran, Toghr ol Jerd)
طورگیر - ایران (Iran, Tur Gir)
طویل دراز - ایران (Iran, TavilDaraz)
طینوج - ایران (Iran, Tinuj)

نظرات و طرح های پیشنهادی خود را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved